Order Flowers

Julka Jovanovic

February 22nd, 2020

Живот се не ради о броју удисаја, већ у тренуцима који вам одузимају дах. На овај дан са поносом можемо рећи да су наша мајка, бака супруга и сестра обоје то имали у својих 86 година живота.
Иако је превладала и истрајала у многим препрекама које су јој се бавиле у животу, она је била једна од ретких особа за које смо знали да су најпозитивнији ментор и неко ко је лепило нашој породици.
Осећала се њена снага и глас нам никада није пропустио да нам пружи удобност и савете потребне током живота.
Жена принципијелности и храбрости, била је стуб нашој породици и многима у нашој заједници. Она је такође била та особа која је имала нежан додир, заразан смех и љубав која се никад није завршила.
Њена љубав према породици била је ван сваке мере. Обожавала је своју децу, унуке и праунуке. Страст према цвећу виделе су њене бујне дивне баште. За нас је она била наш најљепши цват који смо држали високо на пиједесталу. Обожавала је баштенско поврће и волела их је да конзервира.
Била је истинска домаћица, ово су нека од наших омиљених сећања на њу. Арома свежег печеног хлеба, штрудла и традиционалне српске кухиње увек ће нас пробити кроз наша чула и никада неће бити заборављена. Могла је брзо да једе цео оброк и може да нахрани војску. Она је била лаког срца и имала је способност да увек некога насмеје са предивним смислом за хумор. осмех јој је начињен од сунца, а срце од злата. Изузетно је волела да слуша традиционалну српску народну музику и била је сјајна коло плесачица.
Радила је у Гајнер банци дуги низ година и уживала у раду и дружењу са колегама. У својим каснијим годинама, волела је да игра играчке са ситним машинама.
Колико год да смо тужни да је пустимо, увек ћемо је заувек волети.

Кад се нисам могао ослонити на раме,
а очи су ми биле пуне суза.
Морао сам да рачунам на Нану,
да отјерам своје страхове.
И поред свега погрешног који сам учинио,
кад светлост нисам могао да видим,
Нана је било моје блиставо сунце,
који ме је нежно утешио.
Увек ме подстицала и инспирисала,
да следим сваки мој сан,
рекла би ми да нисам сама,
јер је она била мој тим.
Рекла би свима о мени,
шта сам радио, када и како,
сачувала је све што сам јој икад дао,
од времена када сам био мали па до данас.
Без тебе нана, тако сам изгубљен,
моје сузе се једноставно неће осушити,
али верујем да је твој анђео богова,
рашириш крила и летиш.
Сигурни смо да сте око нас,
у свакој ствари коју радимо,
ваш Боже анђели у које верујемо
можемо видети да се све жеље остварују.
Драга Нана, стварно нам недостајеш,
и желели смо да с нама увек будете,
али с обзиром да те и Бог жели,
Очуваћу твоја сећања у мени.

Život se ne radi o broju udisaja, već u trenucima koji vam oduzimaju dah. Na ovaj dan sa ponosom možemo reći da su naša majka, baka supruga i sestra oboje to imali u svojih 86 godina života.
Iako je prevladala i istrajala u mnogim preprekama koje su joj se bavile u životu, ona je bila jedna od retkih osoba za koje smo znali da su najpozitivniji mentor i neko ko je lepilo našoj porodici.
Osećala se njena snaga i glas nam nikada nije propustio da nam pruži udobnost i savete potrebne tokom života.
Žena principijelnosti i hrabrosti, bila je stub našoj porodici i mnogima u našoj zajednici. Ona je takođe bila ta osoba koja je imala nežan dodir, zarazan smeh i ljubav koja se nikad nije završila.
Njena ljubav prema porodici bila je van svake mere. Obožavala je svoju decu, unuke i praunuke. Strast prema cveću videle su njene bujne divne bašte. Za nas je ona bila naš najljepši cvat koji smo držali visoko na pijedestalu. Obožavala je baštensko povrće i volela ih je da konzervira.
Bila je istinska domaćica, ovo su neka od naših omiljenih sećanja na nju. Aroma svežeg pečenog hleba, štrudla i tradicionalne srpske kuhinje uvek će nas probiti kroz naša čula i nikada neće biti zaboravljena. Mogla je brzo da jede ceo obrok i može da nahrani vojsku. Ona je bila lakog srca i imala je sposobnost da uvek nekoga nasmeje sa predivnim smislom za humor. osmeh joj je načinjen od sunca, a srce od zlata. Izuzetno je volela da sluša tradicionalnu srpsku narodnu muziku i bila je sjajna kolo plesačica.
Radila je u Gajner banci dugi niz godina i uživala u radu i druženju sa kolegama. U svojim kasnijim godinama, volela je da igra igračke sa sitnim mašinama.
Koliko god da smo tužni da je pustimo, uvek ćemo je zauvek voleti.

Kad se nisam mogao osloniti na rame,
a oči su mi bile pune suza.
Morao sam da računam na Nanu,
da otjeram svoje strahove.
I pored svega pogrešnog koji sam učinio,
kad svetlost nisam mogao da vidim,
Nana je bilo moje blistavo sunce,
koji me je nežno utešio.
Uvek me podsticala i inspirisala,
da sledim svaki moj san,
rekla bi mi da nisam sama,
jer je ona bila moj tim.
Rekla bi svima o meni,
šta sam radio, kada i kako,
sačuvala je sve što sam joj ikad dao,
od vremena kada sam bio mali pa do danas.
Bez tebe nana, tako sam izgubljen,
moje suze se jednostavno neće osušiti,
ali verujem da je tvoj anđeo bogova,
raširiš krila i letiš.
Sigurni smo da ste oko nas,
u svakoj stvari koju radimo,
vaš Bože anđeli u koje verujemo
možemo videti da se sve želje ostvaruju.
Draga Nana, stvarno nam nedostaješ,
i želeli smo da s nama uvek budete,
ali s obzirom da te i Bog želi,
Očuvaću tvoja sećanja u meni.

Mrs. Julka Jovanovic, age 86, of Kouts, IN, passed away peacefully, Thursday afternoon February 22, 2020, at her residence.
She was born June 15, 1933, in Bresnicic, Serbia a daughter of the late Cvetko and Zorka Djordevic.
Julka was preceded in death by her two brothers, Milovan Djordevic, Radoslav Djordevic, one sister, Ljubinka Savic and two son in laws, Larry Sandlin and Dragan Jovic.
She was a member of St. Sava Serbian Orthodox church, and a homemaker. She enjoyed gardening flowers and vegetables, baking homemade bread and straddle, and spending time with her children, grandchildren and great grandchildren.
Julka is survived by her husband of 69 years, Milinko Jovanovic, two sons and three daughters, Predrag (Snezana) Jovanovic of LaCrosse, Nenad (Vanessa) Jovanovic of Wheatfield, Lepa Jovic of Crown Point, Ina (Branimir) of LaCrosse, and Toja Sandlin of Brownsburg, IN; ten grandchildren; fifteen great grandchildren; and one brother, Milutin Djordevic from Golubinsi, Serbia. She also leaves many ther family members and friends who will sadly miss her.

Funeral service will be held Wednesday, February 26 , 2020 at St.Sava Serbian Orthodox Church, at 10:00 a.m. V Rev Father Marko Matič officiating. Burial will follow St.Sava Holy Cross Cemetery.
Visitation will be held Tuesday, February 25, 2020 from 4pm to 8 pm at the Calumet Park Funeral Chapel with a Pomen Service beginning at 7pm. For any further information please contact Mileva Or David at Calumet Park Funeral Chapel (219) 736-5840. Condolences may be left at www.mycalumetpark.com

Life is not about the number of breaths you take, but of the moments that take your breath away. On this day, we are proud to say that our mother, grandmother wife and sister had both of that in her 86 years of life.
Although she overcame and persevered in many obstacles thrown to her in life, she was one of the few people we knew to be the most positive mentor and someone who was the glue to our family.
Her strength was felt and her voice never failed to give us the comfort and advice needed throughout life.
A woman of principle and courage, she was a pillar to our family and to many in our community. She was also that person who had a gentle touch, a contagious laugh and a love that never ended.
Her love for family was beyond measure. She adored her children, grandchildren and great grandchildren. Her passion for flowers were seen by her lush beautiful gardens. To us, she was our most beautiful bloom that we kept up high on our pedestal. She loved to garden vegetables and had a love for canning them.
She was a true homemaker, this being some of our favorite memories of her. The aroma of fresh baked bread, struddle and traditional Serbian cuisine will always permeate through our senses and never be forgotten. She could whip up a full course meal quickly and be able to feed an army. She was one of a light heart and had an ability to always make someone laugh with a delightful sense of humor. her smile was made of sunshine and heart was made of gold. She very much loved to listen to traditional Serbian folk music and was a great kolo dancer.
She worked at Gajner Bank for many years and enjoyed working and socializing with her colleagues. In her later years, she loved to play penny slot machines.
As sad as we are to let her go, we will always love her forever.

When I had no shoulder to lean on,
and my eyes were filled with tears.
I had my Nana to count on,
to drive away my fears.
Despite all the wrong I’d done,
when the light I couldn’t see,
Nana was my shining sun,
who gently consoled me.
She always encouraged and inspired me,
to follow my every dream,
she’d tell me that I was not alone,
cause she was my team.
She’d tell everyone about me,
what I was doing, when and how,
she preserved everything I ever gave her,
from the time I was little till now.
Without you nana I am so lost,
my tears just won’t dry,
but I believe your one of gods angels,
you spread your wings and fly.
We are sure you are around us,
in every thing we do,
your one of Gods angels we do trust,
we can see all are wishes come true.
Dear Nana we really miss you,
and wish with us you’d always be,
but since God wants you too,
I’ll keep your memories alive in me.

Visitation

Tuesday, February 25th, 2020 Pomen Service @ 7:00 PM
4:00 PM - 8:00 PM
Calumet Park Funeral Chapel

7535 Taft Street, Merrillville, IN 46410 VIEW MAP

T 219-736-5840
F 219-685-5128

Service

Wednesday, February 26th, 2020
10:00 AM
St. Sava Serbian Orthodox Church

9191 Mississippi Street, Merrillville, IN 46410  VIEW MAP

T 219-736-9191